• EN

टेलिभिजन महशुल

भन्सार कार्यालयद्वारा कायम गरिएको मूल्यमाः

४८ इन्च सम्म ४८ इन्चभन्दा माथि
भन्सार महसुल २०%
अन्तशुल्क १०%, 
मूल्य अभिवृद्धि कर १३%
भन्सार महसुल ३०%
अन्तशुल्क १०%, 
मूल्य अभिवृद्धि कर १३%