• EN

संगठनात्मक संरचना

भन्सार विभाग अन्तर्गतका निकायहरु
भन्सार जांचपास परीक्षण कार्यालय: १ वटा
भन्सार कार्यालय: ४० वटा
छोटी भन्सार कार्यालय: १३३ वटा

विभागको शाखागत संगठनात्मक संरचना    

१. सुधार तथा व्यबस्थापन महाशाखा २. नीति तथा सञ्चालन महाशाखा

यस महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु-

भन्सार सुधार तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा

भन्सार मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन शाखा

अनुसन्धान तथा अनुपालन शाखा

अनुगमन शाखा 

जोखिम व्यवस्थापन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा

सामान्य प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा

तथ्यांक व्यबस्थापन शाखा

 

यस महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु-

नीति महसुल शाखा

सेवाग्राही सहजीकरण शाखा 

बर्गीकरण तथा पुनरावलोकन शाखा 

प्रयोगशाला शाखा

सूचना प्रविधि पूर्वाधार शाखा


 डाउनलोड्स: