कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

टेलिभिजन महशुल

इन्च मूल्य समदर महशूल भन्सार सेवा दस्तुर जम्मा महशूल
३२ रु. २६,१८१ रु. १४,४०० रु. ५६५ रु. १४,९६५
३३ रु. ३३,००० रु. १८,१५० रु. ५६५ रु. १८,७१५
३४ रु. ३४,००० रु. १८,७०० रु. ५६५ रु. १९,२६५
३५ रु. ३५,००० रु. १९,२५० रु. ५६५ रु. १९,८१५
३६ रु. ३६,००० रु. १९,८०० रु. ५६५ रु. २०,३६५
३७ रु. ३७,००० रु. २०,३५० रु. ५६५ रु. २०,९१५
३८ रु. ३८,००० रु. २०,९०० रु. ५६५ रु. २१,४६५
३९ रु. ३९,००० रु. २१,४५० रु. ५६५ रु. २२,०१५
४० रु. ४३,६३५ रु. २४,००० रु. ५६५ रु. २४,५६५
४१ रु. ४४,७२७ रु. २४,६०० रु. ५६५ रु. २५,१६५
४२ रु. ४५,८१८ रु. २५,२०० रु. ५६५ रु. २५,७६५
४३ रु. ४६,९०९ रु. २५,८०० रु. ५६५ रु. २६,३६५
४४ रु. ४८,००० रु. २६,४०० रु. ५६५ रु. २६,९६५
४५ रु. ४९,०९१ रु. २७,००० रु. ५६५ रु. २७,५६५
४६ रु. ५०,१८२ रु. २७,६०० रु. ५६५ रु. २८,१६५
४७ रु. ५१,२७२ रु. २८,२०० रु. ५६५ रु. २८,७६५
४८ रु. ५२,३६३ रु. २८,८०० रु. ५६५ रु. २९,३६५
४९ रु. ५३,४५४ रु. २९,४०० रु. ५६५ रु. २९,९६५
५० रु. १,१३,६३६ रु. ६२,५०० रु. ५६५ रु. ६३,०६५
५१ रु. १,१५,९०९ रु. ६३,७५० रु. ५६५ रु. ६४,३१५
५२ रु. १,१८,१८२ रु. ६५,००० रु. ५६५ रु. ६५,५६५
५३ रु. १,२०,४५५ रु. ६६,२५० रु. ५६५ रु. ६६,८१५
५४ रु. १,२२,७२७ रु. ६७,५०० रु. ५६५ रु. ६८,०६५
५५ रु. १,२५,००० रु. ६८,७५० रु. ५६५ रु. ६९,३१५
५८ रु. १,३१,८१८ रु. ७२,५०० रु. ५६५ रु. ७३,०६५
६० रु. १,३६,३६३ रु. ७५,००० रु. ५६५ रु. ७५,५६५
६५ रु. १,४७,७२७ रु. ८१,२५० रु. ५६५ रु. ८१,८१५