कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै टेण्डर सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७५-०५-०५ Tender Notice मसलन्द मालसामानहरु आपूर्ति गर्ने बोलपत्र
२०७५-०५-०५ Tender Notice चमेना गृह सञ्चालनको लागि बोलपत्र आव्हान
२०७५-०३-१२ Tender Notice Re-request for Expression of Interest 3rd Notice 26Jun2018
२०७५-०३-१२ Tender Notice Technical Review for Second Stage Bid Evaluation of NNSW
२०७३-१२-२१ Tender Notice Bidding Notice - Supply, Delivery and Installation of UV-Visible Spectrophotometer