कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

Normal Tariff

क्र.सं. प्रकाशित मिति कागजात
२०७४-०८-०४ एकीकृत महसुल दरवन्दी २०७४
२०७२-०५-३१ एकिकृत भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
२०७२-०५-२९ भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
२०७२-०५-२९ Customs Tariff 2015/2016
२०७१-०६-३१ Nepali Yekikrit Darbandi 2071
२०७१-०६-२६ भन्सार महसुल दरबन्दी आ. ब. २०७१/ २०७२
२०७०-११-२५ Yekikrit darbandi 2070
२०७०-१०-१९ भन्सार महसुल दर २०६८/६९
२०७०-१०-१९ भन्सार महसुल दर २०६९/७०
१० २०७०-१०-१२ भन्सार महसुल दर २०७०।७१