कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

डाउनलोड्सहरू

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण कागजात
२०७५-०८-०६ ऐन तथा नियमहरु भन्सार ऐन नियम संग्रह २०७५
२०७५-०८-०४ महसुल दर एकीकृत भन्सार महसुल दरवन्दी आ.व.२०७५_७६
२०७४-०८-०४ महसुल दर एकीकृत महसुल दरवन्दी २०७४
२०७३-०७-१९ ऐन तथा नियमहरु न्यून बीजकीकरण भएका मालवस्तु खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
२०७३-०१-१३ अन्य List of Documents Needed for Importation
२०७२-०८-१३ अन्य देशको वर्तमान आर्थतक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यनीतिसम्बन्धी स्वेतपत्र
२०७२-०५-३१ महसुल दर एकिकृत भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
२०७२-०५-२९ महसुल दर भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
२०७२-०५-२९ महसुल दर Customs Tariff 2015/2016
१० २०७२-०४-१९ ऐन तथा नियमहरु भन्सार सम्बन्धी ऐन, नियम संग्रह २०७२
११ २०७२-०४-१९ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०७२
१२ २०७१-०७-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०७१
१३ २०७१-०६-३१ महसुल दर Nepali Yekikrit Darbandi 2071
१४ २०७१-०६-२६ महसुल दर भन्सार महसुल दरबन्दी आ. ब. २०७१/ २०७२
१५ २०७१-०५-२० ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०७१।७२
१६ २०७०-११-२५ महसुल दर Yekikrit darbandi 2070
१७ २०७०-१०-१२ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०७०।७१
१८ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६६
१९ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६५
२० २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६४
२१ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक ऐन २०६३
२२ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०६७
२३ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु आर्थिक विधयेक २०६८
२४ २०७०-१०-१८ ऐन तथा नियमहरु सबै भन्सार सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली
२५ २०७०-१०-१९ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०६९/७०
२६ २०७०-१०-१९ महसुल दर भन्सार महसुल दर २०६८/६९