कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

यात्रुहरुले ल्याउने मालवस्तु सम्वन्धमा

यात्रुहरूले भन्सार महसुल छुटमा ल्याउन पाउने मालवस्तु बाहेक निजी गुण्टा, झिटी भारी सम्बन्धी सूचना अनुसार विदेशबाट आफूसँग ल्याएको (एकम्पनिड) वाआफू आउनुभन्दा अघि वा पछि ल्याएको (अनएकम्पनिड) मालवस्तुमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करको सट्टा चालीस प्रतिशत एकमुष्ट समदरबाट भन्सार महसुल लाग्नेछ । तर, (१) चाँदीका गहना, चुरोट, पाइप टोवाको, मदिरा, सवारी साधनहरू, हातहतियार, खरखजाना एवं अन्य पैठारी इजाजतपत्र लिई पैठारी गर्न पाइने मालवस्तुहरूमा दरबन्दी बमोजिम नै महसुल लाग्नेछ ।  (२)  विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुनमा देहाय बमोजिम महसुल लाग्नेछः (क)  पहिलो ५० ग्रामसम्म प्रति दश ग्राम ५२००।– रुपैयाँ, (ख)  ५० ग्राम भन्दा बढी थप ५० ग्रामसम्म प्रति दश ग्राम ६२००।– रुपैयाँ,   माथि उल्लेख भएभन्दा बढी परिमाणमा सुन पैठारी गरेमा बढी भएको परिमाण जति जफत गरिनेछ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजी गुण्टा झिटी भारी सम्बन्धी सूचनामा तोकिए बमोजिम नेपाली यात्रुहरूले ल्याउने एल.सी.डी., प्लाज्मा वा एल.ई.डी. टेलिभिजनमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको सट्टा समदरमा एकमुष्ट ५५ प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गरिनेछ ।  तर वैदेशिक रोजगारमा गईकम्तीमा लगातार  बाह्र महिना काम गरी आउने नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटकको लागि अभिलेखवद्ध गरी निजहरूले साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै प्रकारको बत्तीस इन्च सम्मको टेलिभिजनमा लाग्ने सम्पूर्ण कर महसुल छुट दिइनेछ । सो भन्दा बढी इन्चको टेलिभिजन ल्याएमा उक्त छुट सुविधा दिइनेछैन ।