• EN
 • भन्सार विभाग सम्पर्क
  • विभागको सम्पर्क नं. हरू

   फोन नम्बरः 01-4117215, 4117216, 4117217, 4117225, 4117226, 4117227, 4117229, 4117231
   फ्याक्स नम्बरः 01-4117230
 • सेवाग्राही सेवा कक्ष
  • सम्पर्क व्यक्ति

   कार्यालय फोन - 01-4117225
   व्यक्तिगत फोन - 01-4117225
   इमेल csd@customs.gov.np
   फ्याक्स - 4117218
 • गुनासो सुन्ने अधिकारी
  • सम्पर्क विवरण

   नाम : पुण्य विक्रम खड्का  
   पद: निर्देशक सूचना अधिकारी
   फोन 01-4117215
   मोबाइल: 9851161566
 • सूचना अधिकारी
  • सम्पर्क विवरण

   नाम : पुण्य विक्रम खड्का  
   पद: निर्देशक सूचना अधिकारी
   फोन 01-4117215
   मोबाइल: 9851161566