All Notices

SN Date Category News/Notice
1 2018-06-17 Notice Notice Ammendment (2075/03/03)
2 2018-06-17 Notice Notice for Exim Code Renew (2075/03/03)
3 2018-06-17 Notice भन्सार विभाग आर्थिक प्रशासन शाखाको सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
4 2018-03-27 Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
5 2018-04-20 Notice मेची भन्सार कार्यालयकाे सवारी साधन लिलाम सम्बन्धि सूचना
6 2018-03-27 Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
7 2018-03-18 Notice Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal, General Clarification
8 2017-11-28 Notice Request for Expression of Interest
9 2017-11-26 Notice भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना
10 2017-11-10 Notice प्रयोगशालासम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु
11 2017-11-10 Notice निजामती किताबखानाको सूचना
12 2017-05-20 Notice New Digitalized Stamps of Chamber of Commerce, Finland
13 2017-02-12 Notice Warehouse
14 2017-02-12 Notice Agent
15 2017-02-02 Notice Addendum no. 3 for Nepal National Single Window
16 2016-06-12 Notice भन्सार विभागको सूचनाहरु
17 2016-02-28 Notice महसुल छुट हुने मालवस्तुको संकेतीकरण गर्ने सम्बन्धी Quotation सूचना
18 2016-01-22 Notice World Customs Orzanization Scholorship NOTICE
19 2015-09-07 Notice आर्थिक बर्ष २०७२/७३ श्रावन महिनाको मासिक वैदेशिक व्यापार तथ्यांक सम्बन्धी सूचना
20 2015-09-15 Notice Announcement of Ph.D program at GRIPS