निकासी पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि

निकासी पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३