भन्सार विभागको मासिक रुपमा सम्पन्न भएको मुख्य मुख्य कामको विवरण