• EN

S.N. Date Title
1 2023-01-10 भन्सार विभागमा प्रयोगशाला उपकरण खरिदको बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।
2 2022-08-01 भन्सार विभागमा चमेना गृह सन्चालनका लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।(२०७९-०४-१६)
3 2022-04-15 भन्सार विभागमा सूचना प्रविधि सम्वन्धि सेवा तथा उपकरण खरिदको बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।
4 2022-04-07 जनकपुर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७८-१२-२०
5 2022-04-07 सुठौली भन्सार कार्यालय- लिलाम बिक्रीको १५ दिने सिलबन्दी बोलपत्र सूचना (२०७८-१२-२३)
6 2022-03-22 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको ७ दिने सूचना - २०७८/१२/०७
7 2022-03-11 जनकपुर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना २०७८-११-२३
8 2022-03-09 गौर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना
9 2022-03-02 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०७८/११/१८
10 2022-02-28 सुठौली भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७८-११-१५
11 2022-02-25 विराटनगर भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलाम सम्बन्धी २१ दिने सूचना - २०७८/११/१०
12 2022-02-21 गौर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७८-११-०८
13 2022-02-03 गौर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना
14 2022-01-12 भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम विक्रीको विस्तृत सूचना (२०७८/०९/२७)
15 2022-01-12 भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम विक्रीको संक्षिप्त सूचना (२०७८/०९/२७)