• EN

S.N. Date Title
1 2020-12-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
2 2020-12-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
3 2020-11-30 सुठौली भन्सार कार्यालयको हकदावी तथा लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
4 2020-11-30 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१४)
5 2020-11-29 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/११)
6 2020-11-27 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१२)
7 2020-11-26 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/११)
8 2020-11-26 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०९)
9 2020-11-25 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०८)
10 2020-11-24 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०८)
11 2020-11-12 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२७)
12 2020-11-12 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२६)
13 2020-11-03 राजविराज भन्सार कार्यालय लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२१)
14 2020-11-02 राजापुर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/१७)
15 2020-11-02 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/१७)
16 2020-10-18 सती भन्सार कार्यालयको शिलबन्दी बोलपत्र (२०७७/०६/२६)
17 2020-10-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२९)
18 2020-10-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२८)
19 2020-10-11 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२३)
20 2020-10-01 राजापुर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/१५)
21 2020-09-27 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/०८)
22 2020-09-23 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (मिति २०७७/०६/०४)
23 2020-09-16 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना : २०७७/५/३०
24 2020-08-26 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना : २०७७/५/१०
25 2020-08-16 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना :२०७७/४/३२
26 2020-08-03 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना - २०७७/०४/१९
27 2020-08-03 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना - २०७७/०४/१८
28 2020-07-30 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
29 2020-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना - २०७७-०४-०६
30 2020-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना २०७७-०४-०४
31 2020-07-16 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना
32 2020-07-09 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०३/२५)
33 2020-07-09 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०३/२५)
34 2020-06-24 मदिराजन्य पदार्थ लिलाम सूचना