• EN

S.N. Date Title
1 2023-12-20 रसुवा भन्सार कार्यालयको मालवस्तु लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०८/२९
2 2023-12-20 रसुवा भन्सार कार्यालयको मालवस्तु लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०८/२८ (दाश्रो पटक प्रकाशित)
3 2023-10-20 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०७/०२ (दाश्रो पटक प्रकाशित)
4 2023-10-02 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०६/१४ (दाश्रो पटक प्रकाशित)
5 2023-10-02 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०६/१४
6 2023-09-03 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०५/१३
7 2023-09-03 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०५/१३ (दाश्रो पटक प्रकाशित)
8 2023-08-09 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०४/२३ (दाश्रो पटक प्रकाशित)
9 2023-08-09 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०४/२३
10 2023-07-27 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०४/११
11 2023-07-19 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०४/०३
12 2023-07-03 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०३/१८ (दाश्रो पटक प्रकाशित)
13 2023-06-14 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०२/३१
14 2023-06-02 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०२/१९ (दाश्रो पटक प्रकाशित)
15 2023-05-18 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०२/०३ (दाश्रो पटक प्रकाशित)
16 2023-05-18 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०२/०३
17 2023-04-28 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०८०/०१/१५
18 2023-04-02 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०७९/१२/१६
19 2023-04-02 स्टेशनरी सामानहरुको Sealed quotation सम्बन्धि सूचना
20 2023-01-10 भन्सार विभागमा प्रयोगशाला उपकरण खरिदको बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।
21 2022-08-01 भन्सार विभागमा चमेना गृह सन्चालनका लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।(२०७९-०४-१६)
22 2022-04-15 भन्सार विभागमा सूचना प्रविधि सम्वन्धि सेवा तथा उपकरण खरिदको बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।
23 2022-04-07 जनकपुर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७८-१२-२०
24 2022-04-07 सुठौली भन्सार कार्यालय- लिलाम बिक्रीको १५ दिने सिलबन्दी बोलपत्र सूचना (२०७८-१२-२३)
25 2022-03-22 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको ७ दिने सूचना - २०७८/१२/०७
26 2022-03-11 जनकपुर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना २०७८-११-२३
27 2022-03-09 गौर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना
28 2022-03-02 रसुवा भन्सार कार्यालयको सामान लिलाम बिक्रीको सूचना - २०७८/११/१८
29 2022-02-28 सुठौली भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७८-११-१५
30 2022-02-25 विराटनगर भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलाम सम्बन्धी २१ दिने सूचना - २०७८/११/१०
31 2022-02-21 गौर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको १५ दिने सूचना २०७८-११-०८
32 2022-02-03 गौर भन्सार कार्यालय - सामान लिलाम बिक्रिको ७ दिने सूचना
33 2022-01-12 भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम विक्रीको विस्तृत सूचना (२०७८/०९/२७)
34 2022-01-12 भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा लिलाम विक्रीको संक्षिप्त सूचना (२०७८/०९/२७)