• EN

S.N. Date Title
1 2021-07-20 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०५)
2 2021-07-19 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०१)
3 2021-07-18 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०३)
4 2021-07-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/०१)
5 2021-07-10 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/२४)
6 2021-07-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१५)
7 2021-07-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
8 2021-07-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
9 2021-06-29 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१४)
10 2021-06-27 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/११)
11 2021-06-27 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/११)
12 2021-06-24 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/१०)
13 2021-06-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०२)
14 2021-06-17 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०२)
15 2021-06-16 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०३/०१)
16 2021-06-13 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/२/३०)
17 2021-05-30 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०२/१२)
18 2021-05-29 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०२/१२)
19 2021-05-17 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/२६)
20 2021-05-11 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/१/२३)
21 2021-05-05 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८।०१।२१)
22 2021-04-29 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/१५)
23 2021-04-27 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/१३)
24 2021-04-23 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)
25 2021-04-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/१/९)
26 2021-04-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०९)
27 2021-04-21 खरिद प्रकृया रद्ध सम्बन्धी सूचना
28 2021-04-19 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७८/०१/०१)
29 2021-04-13 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/३१)
30 2021-04-13 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/३१)
31 2021-04-09 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२७)
32 2021-04-09 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२५)
33 2021-04-06 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१३)
34 2021-04-06 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/२४)
35 2021-03-24 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी संशोधित सूचना (२०७७/१२/११)
36 2021-03-24 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१०)
37 2021-03-24 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/१०)
38 2021-03-24 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०९)
39 2021-03-19 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०५)
40 2021-03-19 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०५)
41 2021-03-17 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०४)
42 2021-03-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०२)
43 2021-03-14 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०१)
44 2021-03-14 भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१२/०१)
45 2021-03-12 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
46 2021-03-11 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
47 2021-03-11 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२६)
48 2021-03-10 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२५)
49 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
50 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
51 2021-03-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/२३)
52 2021-03-04 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१९)
53 2021-03-02 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१७)
54 2021-03-02 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१७)
55 2021-02-25 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१३)
56 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
57 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०९)
58 2021-02-23 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
59 2021-02-23 कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/११)
60 2021-02-22 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१०)
61 2021-02-22 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/१०)
62 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको सबारी साधन उठाई लैजाने सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०५)
63 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०५)
64 2021-02-20 सुनसरी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०४)
65 2021-02-19 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०७)
66 2021-02-17 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०३)
67 2021-02-16 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०४)
68 2021-02-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/११/०३)
69 2021-02-11 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२९)
70 2021-02-10 जनकपुर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२६)
71 2021-02-10 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/२६)
72 2021-02-03 ठाडी भन्सार कार्यालयको सूचना (२०७७/१०/२१)
73 2021-02-03 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१९)
74 2021-02-01 सुनसरी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/११)
75 2021-02-01 भन्सार विभागको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१९)
76 2021-02-01 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१६)
77 2021-01-24 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/११ं)
78 2021-01-21 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
79 2021-01-20 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
80 2021-01-20 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०७)
81 2021-01-20 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०५)
82 2021-01-20 नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको पुनः लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/०४)
83 2021-01-05 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/२०)
84 2021-01-04 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/२०)
85 2020-12-31 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/१५)
86 2020-12-28 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/१३)
87 2020-12-23 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०७)
88 2020-12-22 गौर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०७)
89 2020-12-22 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०९/०६)
90 2020-12-16 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२६)
91 2020-12-15 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२८)
92 2020-12-09 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/२३)
93 2020-12-06 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१४)
94 2020-12-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
95 2020-12-01 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
96 2020-11-30 सुठौली भन्सार कार्यालयको हकदावी तथा लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१५)
97 2020-11-30 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१४)
98 2020-11-29 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/११)
99 2020-11-27 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/१२)
100 2020-11-26 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/११)
101 2020-11-26 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०९)
102 2020-11-25 त्रि. वि. भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०८)
103 2020-11-24 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०८/०८)
104 2020-11-12 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२७)
105 2020-11-12 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२६)
106 2020-11-03 राजविराज भन्सार कार्यालय लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/२१)
107 2020-11-02 राजापुर भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/१७)
108 2020-11-02 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०७/१७)
109 2020-10-18 सती भन्सार कार्यालयको शिलबन्दी बोलपत्र (२०७७/०६/२६)
110 2020-10-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२९)
111 2020-10-18 सुठौली भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२८)
112 2020-10-11 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/२३)
113 2020-10-01 राजापुर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/१५)
114 2020-09-27 सुठौली भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०६/०८)
115 2020-09-23 त्रि. वि. स्थल भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (मिति २०७७/०६/०४)
116 2020-09-16 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना : २०७७/५/३०
117 2020-08-26 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना : २०७७/५/१०
118 2020-08-16 नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना :२०७७/४/३२
119 2020-08-03 गौर भन्सार कार्यालयको लिलामी सम्बन्धी सूचना - २०७७/०४/१९
120 2020-08-03 गौर भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना - २०७७/०४/१८
121 2020-07-30 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
122 2020-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना - २०७७-०४-०६
123 2020-07-26 गौर भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना २०७७-०४-०४
124 2020-07-16 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना
125 2020-07-09 सर्लाही भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०३/२५)
126 2020-07-09 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/०३/२५)
127 2020-06-24 मदिराजन्य पदार्थ लिलाम सूचना