Downloads

SN Date Category Document
1 2017-09-22 Progress Report आ.व. २०७४/०७५ साल भाद्र महिनाको प्रगति बिवरण
2 2017-08-22 Progress Report आ.व. २०७४/०७५ साल श्रावण महिनाको प्रगति बिवरण
3 2016-11-04 Acts and Regulations न्यून बीजकीकरण भएका मालवस्तु खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
4 2016-04-25 Others List of Documents Needed for Importation
5 2015-11-29 Others White Paper on the Current Economic Situation and Immediate way Forward
6 2015-09-17 Tariff एकिकृत भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
7 2015-09-15 Tariff भन्सार महसुल दरबन्दी २०७२/७३
8 2015-09-15 Tariff Customs Tariff 2015/2016
9 2015-08-04 Acts and Regulations भन्सार सम्बन्धी ऐन, नियम संग्रह २०७२
10 2015-08-04 Acts and Regulations आर्थिक ऐन २०७२
11 2014-11-04 Acts and Regulations आर्थिक ऐन २०७१
12 2014-10-17 Tariff Nepali Yekikrit Darbandi 2071
13 2014-10-12 Tariff Customs Tariff 2014/2015
14 2014-09-05 Acts and Regulations Fiscal Act 2071/72
15 2014-03-09 Tariff Yekikrit darbandi 2070
16 2014-02-01 Tariff Customs Tariff 2070_71 2012
17 2014-02-01 Tariff Customs Tariff 2069_70 2007
18 2014-02-01 Tariff Tariff 2011/12
19 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Act 2066
20 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Act 2065
21 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Act 2064
22 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Act 2063
23 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Bill 2067
24 2014-02-01 Acts and Regulations Fiscal Bill 2068
25 2014-02-02 Tariff Tariff 2010_2011